جدول امتیازبندی ساسکاچوان

جداول امتیازبندی برنامه‌های استانی کانادا - ساسکاچوان

جدول امتیازبندی ساسکاچوان

جدول امتیازبندی ساسکاچوان
فاکتور توضیح امتیاز حداکثر امتیاز
سن 20 یا کمتر 0 15
29-21 10
39-30 15
 54-40 10
0 بیشتر از 50
بازدید اکتشافی حداقل به مدت 5 روز 15 15
مهارت در زبان رسمی (انگلیسی یا فرانسه) بدون نمره زبان 0 15
CLB 4 5
CLB 5 10
CLB 6 به بالا 15
تحصیلات
دوره ی یک ساله بالای دیپلم
10 15
دارای یک مدرک کارشناسی یا ارشد/ دکترا 15
میزان سرمایه $500,000 – $549,999 CAD 0 15
$550,000-$749,000 CAD 5
$750,000 – $999,999 CAD 10
$1,000,000+ CAD 15

سابقه کاری

فاکتور توضیحات امتیاز حداکثر امتیاز
سابقه ی کارآفرینی 4 تا 7 سال سابقه کارآفرینی 10 20
سابقه ی کارآفرینی 8 سال به بالا 15
4 تا 7 سال سابقه ی کارآفرینی همراه با مالکیت 50% در کسب و کار 15
سابقه ی کارآفرینی بیشتر از 8  با مالکیت 50% ای آن 20
درآمد شغل مریوطه $50,000 – $99,999 CAD 5 15
$100,000 – $249,999 CAD 10
$250,000 – $499,999 CAD 15
$500,000 CAD+ 20
نوآوری حرفه ی بازرگانی 10 10
ثبت اختراع 10
بیزینس Gazelle 10

بیزینس پلن

فاکتور توضیحات امتیاز حداکثر امتیاز
میزان سرمایه گذاری
(سرمایه کل برای خرید و راه‌اندازی یک بیزینس دارای شرایط در ساسکاچوان)
$200,000-$350,000 CAN 0 20
$350,000-$450,000 CAN 5
$500,000-$750,000 CAN 10
$750,000-$1,000,000 CAN 15
بیشتر از یک میلیون دلار کانادا 20
سرمایه گذاری در زمینه اقتصادی علوم و فناوری 15 15
ساخت و تولید 15
صادرات 15
جانشینی بیزینس‌های روستایی 15
گسترش بیزینس‌های روستایی 15