جدول مقایسه برنامه‌های استانی

جدول مقایسه برنامه‌های استانی

جدول مقایسه برنامه‌های استانی

جدول مقایسه برنامه‌های استانی

جدول مقایسه برنامه‌های استانی

  جزیره پرنس ادوارد نیوبرانزویک کبک
حداقل دارایی مورد نیاز در ایران ۶۰۰ هزار دلار کانادا ۶۰۰ هزار دلار
(۳۰۰ هزار دلار آن باید به صورت
دارایی نقدی قابل اثبات باشد)
۲ میلیون دلار کانادا
مبلغ ودیعه پس از قبولی در مصاحبه ۲۰۰ هزار دلار کانادا ۱۰۰ هزار دلار کانادا
حداقل مبلغ سرمایه گذاری ۱۵۰ هزار دلار کانادا ۲۵۰ هزار دلار کانادا سرمایه گذاری غیر قابل بازگشت
نیاز به طرح توجیهی قابل اجرا
(Business Plan)
دارد دارد ندارد
نیاز به مدرک زبان CLB 4 CLB5 ندارد
نوع اقامت دائم دائم دائم
نیاز به سفر اکتشافی دارد
(همزمان با مصاحبه)
دارد ندارد
حداقل سابقه مدیریت ۳ سال
در پنج سال گذشته
۳ سال
در پنج سال گذشته
۲ سال
در پنج سال گذشته
حداقل تحصیلات مورد نیاز دیپلم
(بدون امتیاز)
فوق دیپلم
(بدون امتیاز)
ندارد
فرصت زمانی برای سرمایه گذاری پس از ورود به استان ۲ سال ۲ سال
زمان بازگشت ودیعه ۶ ماه پس از راه اندازی طرح توجیهی ۶ ماه پس از راه اندازی طرح توجیهی غیر قابل بازگشت
  نوااسکوشیا منیتوبا ساسکاچوان بریتیش کلمبیا انتاریو
حد اقل دارایی مورد نیاز در ایران ۶۰۰ هزار دلار کانادا ۵۰۰ هزار دلار کانادا ۵۵۰ هزار دلار کانادا ۶۰۰ هزار دلار کانادا متقاضیان راه‌اندازی بیزنس در تورنتو و اطراف آن حد اقل ۱.۵ میلیون دلار

در غیر این صورت ۸۰۰ هزار دلار کانادا
مبلغ ودیعه پس از قبولی در مصاحبه ندارد ندارد ندارد ندارد ندارد
حداقل مبلغ سرمایه گذاری ۱۵۰ هزار دلار ۲۵۰ هزار دلار در وینیپگ

۱۵۰ هزار دلار شهرهای غیر از وینپیک
۳۰۰ هزار دلار در رجینا و ساسکاتون

۲۰۰ هزار دلار خارج از آن
۲۰۰ هزار دلار کانادا در تورنتو و اطراف آن یک میلیون دلار

خارج از این شهر۵۰۰ هزار دلار
نیاز به طرح توجیهی قابل اجرا
(Business Plan)
دارد دارد دارد دارد دارد
نیاز به مدرک زبان CLB5 CLB5 CLB4 CLB4 CLB4
نوع اقامت ویزای کار ۲ ساله ویزای کار ۲ ساله ویزای کار ۲ ساله ویزای کار ۲ ساله ویزای کار ۲ ساله
نیاز به سفر اکتشافی در صورت خرید کسب و کار در صورت انجام سفر امتیاز قائل می‌شود دارد دارد دارد
حداقل سابقه مدیریت ۳ سال در ۵ سال گذشته ۳ سال در ۵ سال گذشته ۳ سال در ۵ سال گذشته ۳ سال در ۵ سال گذشته ۳ سال در ۵ سال گذشته
حداقل تحصیلات مورد نیاز دیپلم دیپلم (بدون امتیاز) دیپلم دیپلم دیپلم
فرصت زمانی برای سرمایه گذاری پس از ورود به استان ۲ سال ۲ سال ۲ سال ۲ سال ۲ سال
زمان بازگشت ودیعه