گروه مهاجرتی ادیسه
گروه مهاجرتی ادیسه

جدول مقایسه برنامه‌های استانی

فهرست مطالب

استانهایی که در بدو ورود به کانادا کارت اقامت دائم ارائه می‌کنند

 نیوبرانزویککبک
حداقل دارایی مورد نیاز در ایران۶۰۰ هزار دلار
(۳۰۰ هزار دلار از آن باید به صورت دارایی نقدی قابل اثبات باشد)
۲ میلیون دلار کانادا
مبلغ ودیعه پس از قبولی در مصاحبه ۱۰۰ هزار دلار کانادا
حداقل مبلغ سرمایه گذاری ۲۵۰ هزار دلار کانادا۳۶۰ هزار دلار کانادا
نیاز به طرح توجیهی قابل اجرا (Business Plan)داردندارد
نیاز به مدرک زبان CLB 5ندارد
نوع اقامتدائمدائم
نیاز به سفر اکتشافیداردندارد
حداقل سابقه مدیریت۳ سال در ۵ سال گذشته۲ سال در ۵ سال گذشته
حداقل تحصیلات مورد نیازفوق دیپلم (بدون امتیاز)ندارد
فرصت زمانی برای سرمایه گذاری پس از ورود به استان۲ سال
زمان برگشت ودیعه۶ ماه پس از راه اندازی طرح توجیهیغیر قابل بازگشت

استانهایی که در بدو ورود ویزای کار اقامت کاری ارائه می‌کنند

 منیتوباساسکاچوانبریتیش کلمبیاانتاریوجزیره پرنس ادوارد
حداقل دارایی مورد نیاز در ایران۵۰۰ هزار دلار کانادا۵۵۰ هزار دلار کانادا۶۰۰ هزار دلار کانادادر صورتی که متقاضی راه اندازی بیزنس در تورنتو و اطراف آن باشید حداقل ۱.۵ میلیون دلار و در غیر این صورت حداقل ۸۰۰ هزار دلار کانادا۶۰۰ هزار دلار کانادا
مبلغ ودیعه پس از قبولی در مصاحبه نداردنداردنداردندارد۲۰۰ هزار دلار کانادا
حداقل مبلغ سرمایه گذاری ۲۵۰ هزار دلار در وینیپگ
۱۵۰ هزار دلار در حومه منیتوبا
۳۰۰ هزار دلار در رجینا و ساسکاتون
۲۰۰ هزار دلار خارج از آن
۲۰۰ هزار دلار کانادادر تورنتو و اطراف آن ۱ میلیون دلار
خارج از این منطقه ۵۰۰ هزار دلار
۱۵۰ هزار دلار کانادا
نیاز به طرح توجیهی قابل اجرا (Business Plan)دارددارددارددارددارد
نیاز به مدرک زبان CLB 5CLB 4اجباری نیست اجباری نیست CLB 4
نوع اقامتویزای کار ۲ سالهویزای کار ۲ سالهویزای کار ۲ سالهویزای کار ۲ سالهویزای کار دو ساله 
نیاز به سفر اکتشافیدر صورت انجام سفر امتیاز
قائل می شود
دارددارددارددارد (همزمان با مصاحبه)
حداقل سابقه مدیریت۳ سال در ۵ سال گذشته۳ سال در ۵ سال گذشته۳ سال در ۵ سال گذشته۳ سال در ۵ سال گذشته۳ سال در ۵ سال گذشته
حداقل تحصیلات مورد نیازدیپلم  (بدون امتیاز)دیپلمدیپلمدیپلمدیپلم (بدون امتیاز)
فرصت زمانی برای سرمایه گذاری پس از ورود به استان۲ سال۲ سال۲ سال۲ سال۲ سال
زمان برگشت ودیعه۶ ماه پس از راه اندازی طرح توجیهی
به کمک نیاز دارید؟