خدمه ی شرکت هواپیمایی کانادا دیگر با اصطلاح "خانم ها و آقایان" در حین پرواز از مسافرین میزبانی نمی کنند

اخبار کانادا

خدمه ی شرکت هواپیمایی کانادا دیگر با اصطلاح “خانم ها و آقایان” در حین پرواز از مسافرین میزبانی نمی کنند

خدمه ی شرکت هواپیمایی کانادا دیگر با اصطلاح “خانم ها و آقایان” در حین پرواز از مسافرین میزبانی نمی کنند

کارکنان شرکت هواپیمایی دیگر اجازه استفاده از الفاظ “خانم ها و آقایان” و یا هر اصطلاح دیگری که باعث تبعیض جنسیتی شود و دو جنس مونث و مذکر را جدا از یکدیگر بپندارد را ندارند و بعد از این باید از کلماتی خنثی مثل “همه” یا “هیچکس” به عنوان جایگزین استفاده کنند.
سخنگوی رسانه ای این شرکت هواپیمایی در ایمیل به این موضوع اشاره کرد و افزود “ما به سختی کار می کنیم تا کارکنان ما خود را به عنوان فردی ارزشمند در خانواده هواپیمایی کانادا ببینند ، در حالی که می خواهیم مطمئن باشیم مشتریان ما با احساس رضایت ما را انتخاب می کنند و مورد احترام قرار می گیرند”

Add comment