شرایط گرفتن مجوز دندانپزشکی در نیوبرانزویک کانادا

دندانپزشکی در کانادا

1- ارایه فرم تکمیل شده و محضری شده.
2- کپی از مدرک دانشگاه دندانپزشکی ( فارغ التحصیلان جدید می توانند قسمت 14 فرم را تکمیل کنند و یک کپی از مدرک را بعد از گرفتن مدرک خود از دانشگاه تحویل دهند). فارغ التحصیلان جدیدی که هنوز مدرک خود را دریافت نکرده اند می توانند از  (National Dental Examining Board of Canada Certificate)NDEB نامه دریافت کنند.
3- تهیه بیمه سوء درمان که به مبلغ 3 میلیون دلار است، این بیمه را می توانند از Canadian Dental Service Plans Inc. (CDSPI) دریافت کنند. این مرکز تاریخ بیمه را از تاریخ شروع مجوز صادر می کند.
4- اگر متقاضی در حال حاضر یا قبلا در استان دیگری مجوز داشته است باید نامه حسن انجام کار را از آن استان دریافت کند.
5-اگر متقاضی قصد گرفتن مجوز به عنوان متخصص را داشته باشد باید مدرکی دال بر گذراندن امتحان National Dental Specialty Examination (NDSE) را ارائه دهد. هزینه آن 2583 دلار در سال 2017 بود. این مبلغ شامل 150 دلار ثبت نام آن و هزینه مجوز سالیانه 2703 دلار بوده است. کارت اعتباری قابل قبول نبوده و مبلغ آن کمتر ازیک سال عودت داده نمی شود.
6- مدارک و چک نوشته شده به نام  New Brunswick Dental Society باید ارسال شود. شماره تلفن در آن باید قید شده باشد که در آن با متقاضی تماس گرفته شود.

شرایط دریافت مجوز دندانپزشکی در نیوبرانزویک
شرایط اشتغال به عنوان دستیار دندانپزشک در نیوبرانزویک:
شرایط متقاضی:
1- فرم پر شده و محضری شده.
2- کپی گواهی نامه از مرکز معتبر اخذ شده باشد و یا مدارک دیگر.
3- گواهی نامه درجه 2 از National Dental Assisting Examining Board
4- اگر دستیار دندانپزشکی که گواهی درجه دو را دریافت کرده است ولی مرکزی که در آن تحصیل کرده مورد تایید
Dental Accreditation of Canada نباشد باید امتحان  CPA را بگذراند.
5- چک باید در وجه New Brunswick Dental Society و به مبلغ 155 دلار نوشته شود که شامل 30 دلار ثبت نام و مجوز سالیانه 125 دلار می باشد. کارت اعتباری قابل قبول نبوده و مبلغ آن کمتر ازیک سال عودت داده نمی شود.
6- گواهی عضویت در New Brunswick Dental Assistants’ Association.
7- اگر متقاضی در حال حاضر یا قبلا در استان دیگری مجوز داشته است باید نامه حسن انجام کار را از آن استان دریافت کند.