مهاجرت به انگلیس از طریق استارتاپ

مهاجرت به انگلیس

طرح حذف سپرده ضمانت استارت‌آپ برنامه کارآفرینی استان کبک

طرح حذف سپرده ضمانت استارت‌آپ برنامه کارآفرینی استان کبک

پیش از این متقاضیان مهاجرت به کبک از راه برنامه کارآفرینی، ارایه ۵۰۰,۰۰۰ دلار به عنوان سپرده ضمانت استارت‌آپ بودند، اما از این پس نیازی به ارایه این ضمانت نامه نیست. البته این تغییر صرفا برای متقاضیانی اعمال خواهد شد که پس از این اعلام درخواست خود را در سامانه ی مهاجرتی کبک ثبت کنند و لازم توجه است که ارسال درخواست جدید تا نوامبر ۲۰۲۱ ممکن نیست.

قبل از این اعلام، افراد متقاضی مهاجرت از این راه ملزم بودند مالکیت ۲۵ تا ۵۱ درصد کسب و کار را خریداری شده را اثبات کنند. مبلغ سپرده اولیه ضمانت در مناطق شهری مونترآل ۳۰۰,۰۰۰ دلار و مناطق غیر شهری ۲۰۰,۰۰۰ دلار است. همینطور داوطلبان باید مدرکی برای اثبات دارایی به ارزش خالص ۹۰۰,۰۰۰ دلار به تنهایی یا همراه همسر ارایه کنند.

Add comment