مشارکت بی سابقه ی کانادایی ها در انتخابات پیش از موعد

اخبار کانادا

مشارکت بی سابقه ی کانادایی ها در انتخابات پیش از موعد

مشارکت بی سابقه ی کانادایی ها در انتخابات پیش از موعد

قسمتی از برنامه ی انتخاباتی کانادا، رای گیری پیش از موعد برای افرادی است که در روز اصلی انتخابات نمی توانند رای دهند و امسال تعداد بی سابقه ای از کانادایی ها پیش از موعد رای دادند. کانادا تاکنون، هرگز این تعداد از مشارکت را در رای گیری زودتر از موعد نداشته است. حدودا 4.7 میلیون رای جمع آوری شده ،که نسبت به انتخابات گذشته که فقط 3.6 میلیون رای جمع شده بود، حدود 29 درصد افزایش را نشان می دهد.
رای گیری پیش از موعد از روز 11 تا 14 اکتبر از ساعت 9 صبح تا 9 شب انجام داده شد و حتی در روز شکرگذاری نیز صندوق های رای آماده ی جمع آوری آرا بودند. بر اساس داده های انتخاباتی در طی این روزها 1.24 میلیون رای در روز جمعه، 977 هزار رای روز شنبه، 915 هزاررای روز یکشنبه و 1.6 میلیون رای در روز دوشنبه که روز شکرگذاری نیز بود جمع آوری شد.
بسیاری از افراد درباره ی لحظه ی رای دادن خود در توئیتر پست گذاشتند و ابراز خوشحالی کردند که می توانند زودتر از موعد رای بدهند.

Add comment